ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶನೆಲ್ಲಿ / Angainalli Akashanelli

75.00

ಲೇ.: ಎಸ್. ಆನಂದ | S Ananda

ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ : ೨೦೧೪

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ ೧/೮, ೧೨೦

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪರಿವಿಡಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಶೀಷಿಕೆ

(1) ನೀರು-ಆಹಾರ (2) ವೈದ್ಯಕೀಯ (3) ಸುರಕ್ಷತೆ (4) ಕೈಗಾರಿಕೆ (5) ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

(6) ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  (7) ಅನುಬಂಧ (8) ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ

(9) ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ

Weight 0.100 kg
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶನೆಲ್ಲಿ / Angainalli Akashanelli”

Your email address will not be published. Required fields are marked *