ಧರ್ಮಪತ್ನಿ / Dharmapatni

100.00

ಲೇ. : ಅ.ನ.ಕೃ. | A Na Krishnaraya

ಡೆಮಿ 1/8

 ಪುಟಗಳು : 112

 

 

ಪ್ರಕಾಶಕರು ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಳಿನ ಒಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಚೇತನ , ಕ್ರತೃಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇ ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವೇ “ಧರ್ಮಪತ್ನಿ”

Weight 0.200 kg
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಧರ್ಮಪತ್ನಿ / Dharmapatni”

Your email address will not be published. Required fields are marked *