ಮೇಘರಾಗ / Megaraga

250.00

ಲೇ. : ಹಿಂದೀ ಮೂಲ : ಡಾ. ದಾಮೋದರ ಖಡಸೆ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಪ್ರೊ.ಬಿ. ವೈ. ಲಲಿತಾಂಬ | Prof BY Lalithamba

ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ : ೨೦೨೦

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ ೧/೮, ೩೧೨

 

 

ಪ್ರಕಾಶನ : ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಡಾ|| ದಾಮೋದರ ಖಡಸೆ ‘ಬಾದಲ ರಾಗ’ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ‘ಮೇಘರಾಗ’ ಒಂದು ಸಭ್ಯ ಶಾಲೀನ ಮಹಿಳಾ ವಾದದ ಒಂದು ಸಹಜ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿ. ಆದರೆ ‘ಮಹಿಳಾವಾದ’ ವೆಂಬ ಪದ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಉದ್ದೇಶವೂ ಆ ಪದಗಳ ಜೊತೆ ಈಜಾಡುವಂತೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಂತನೆ – ಮಹಿಳಾ ವಾದದ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಾನೇನೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ – ಪ್ರೊಽಽ ಬಿ. ವೈ. ಲಲಿತಾಂಬ (ಅನುವಾದಕಿ).

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮೇಘರಾಗ / Megaraga”

Your email address will not be published. Required fields are marked *