ಸವಿತಾ ಸತ್ಯವತಿ / Savitha Sathyavathi

100.00

ಲೇ: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕ | Krishnamurthy Puranika

ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣ : 2016

ಪುಟಗಳು : ಡೆಮಿ 1/8 168

ಪ್ರಕಾಶನ :ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂದನ

ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸತ್ವಪೂರ್ಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅರಿಕೆ ಇದೆ. ಅರಿಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಎಚ್ಚರ. ವಿಮರ್ಶೆಯ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಧುರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಟೋರ. ಅರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ಅರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರಿಕೆಯುಳ್ಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇದುವೇ ಜೀವನದ ರೀತಿ.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸವಿತಾ ಸತ್ಯವತಿ / Savitha Sathyavathi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *